Globse

לאחרונה ניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין חשוב ומעניין שבו נדונה השאלה המעניינת, האם ניתן לגשר בין דיני התכנון והבנייה לבין דיני הקניין. במוקד פסק הדין עמדה שאלת זכותו של דייר בבית משותף, להפקיע מכלל הדיירים בבניין זכויות שאינן שלו, ולהצמידן בפועל לדירתו, הגם שניתן לו היתר בניה מהרשות המוסמכת.

לכתבה המלאה - לחצו כאן